PORIADOK TK FEARLESS


PORIADOK OZ TK FEARLESS 

 • Členom TK FEARLESS sa stáva každá osoba, ktorá odovzdá prihlášku TK FEARLESS, evidenčný list TK FEARLESS a uhradí členský príspevok,

 • Zapísaní členovia sú povinný sa zúčastňovať na tanečných hodinách pravidelne a presne určenom čase. (Mimo zdravotných a rodinných problémov),
 • Člen nesmie opustiť tanečnú sálu bez vedomia svojho trénera (výnimkou je písomná žiadosť rodiča/zákonného zástupcu),
 • Každý člen je povinný v priestoroch tanečnej školy udržiavať poriadok,
 • Člen TK FEARLESS si musí chrániť svoje zdravie a dbať na to aby svojim konaním neublížil inému členovi,
 • TK FEARLESS nezodpovedá za cenné veci odsudzené na tanečných súťažiach, battloch a iných akciách. Zodpovedá len na veci uzamknuté v tanečnej sále,
 • Člen je v tanečnej sále oblečený športovo s pevnou obuvou,
 • Člen musí vždy reprezentovať pozitívne TK FEARLESS a na tanečných akciách sa správať slušne, disciplinovane,
 • V prípade pandemickej situácie (lockdown, uzatvorenie tanečnej triedy v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19) sa tanečné hodiny budú vyučovať dištančnou formou,
 • Každý člen TK FEARLESS musí byť oboznámený s pravidlami klubu,
 

FINANČNÝ PORIADOK OZ TK FEARLESS

 • Každý člen, ktorý odovzdá podpísaný evidenčný list sa stáva automaticky členom klubu na celý tanečný rok a je povinný úhradiť členský poplatok vo výške 230 € ročne,
 • Členský poplatok sa môže vrátiť len členovi, ktorý je dlhodobo PN minimálne však 4 týždne, chorobu musí zdokladovať lekárskym potvdením. Na základe prijatia potvrdenia od lekára sa vypočíta alikvotná čiastka členského poplatku, ktorá bude členovi vrátená,
 • v ostatných prípadoch sa členský poplatok nevracia,
 

SÚŤAŽNÝ PORIADOK OZ TK FEARLESS

 • každý člen, ktorý sa zúčastňuje tanečných súťaží je povinný sa zúčastniť vždy tej súťaže, na ktorú ho tanečný klub vyberie k reprezentácií TK FEARLESS POPRAD Neúčasť je ospravedlnená len závažným dôvodom,
 • každý člen, ktorý neoznámi svoju neúčasť na súťaži 10 dní vopred je povinný uhradiť štartovné a cestovné. (Na každú tanečnú súťaž je presne vypočínaná výška poplatku za každého jedného člena),
 • Každý člen musí TK FEARLESS POPRAD reprezentovať vždy len pozitívne, správať sa slušne, disciplinovane.
 
Don't be shellfish...Share on FacebookShare on TumblrShare on RedditPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUponDigg thisEmail this to someone